Saachjruppe Klaaf:ßoffwäer

Uß de Wikipedia

Up-r1.png

Mer han aanjefange noh ennem Wääsch ze sooche, wi mer Saachjroppe benënne wulle. Do bruche mer jenou ëijne ëijnhëijtlijje Name för jede, wëijl di sesh nit met Project:Ömlëijdonge (#REDIRECT) uß ungerscheedlijje Name zosamme lääje lohße, wat övverall sönß em Wiki jëijt. Wänn De do Ideeje zo häß: dunn se hee bëijdrare.

Ich schlaren ald enß vür, de Saachjrupp he ömzedäufe en:

Software

(Schrievwies: op Englisch, weil et en englischet Woot es)

Wann do wat dojeje häs, oder en besser Vürschlach, schriev dat bitte hier op.

Düüvelskääl 09:16, 15. Dez. 2006 (UTC)


(un ßof-wä-er sät ja woll kei Minsch.) Düüvelskääl 09:16, 15. Dez. 2006 (UTC)


  • Na klooh, de jannze wällt säät dadd_esu, mier och. (Do felleijsch nit.)

(Sarr_enß wellß_De nidd_Enz änndlesch Rau jäve, un jät aanpaake met jët mieh Senn?) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:14, 15. Dez. 2006 (UTC)


  • Bëij Saachjroppe küdd_et övohoup nit drop aan, dat mer_t öönzwi schriif, wi öönzwä mëjnt, dat hä dat joot fenge künnt, wëjl dat emmo och hëijß, dadd_et enne Anndere dann nit fenge kann. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:14, 15. Dez. 2006 (UTC)


  • Fö_jewöönlesch moß mer nit weßße, wi_jen Saachjropp hëjß, oddo wi_se jeschrevve weed, mer moß et nur foschtonn un drop klekke künne. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:14, 15. Dez. 2006 (UTC)


Un will soll mer en Sachjropp en en Aatikkel erinnschrieve wann mer nit weiß wie se heiß? Düüvelskääl 01:18, 16. Dez. 2006 (UTC)


  • Op dä Lengk Saachjropp oddo Saachjroppe bëij de Leßß met_de Saajroppe klekke, oddo op dä Lengk Saachjroppe hėnger Pooz_Sigge en dä Navvi klekke. Důnn doch nidde_esu, wi wënn_de_t noh ennem Joohr wat_de dobëij beß noch nit jemerrek häz. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 08:35, 16. Dez. 2006 (UTC)