Zum Inhalt springen

Rockmusik

Uß de Wikipedia

Die Rockmusick, och koot Rock, ess en Zoht vun populäre Musick, die am Engk vun de 60er Johre en de Vereinichte Staate vun Amerika erfunge woot. Et ess der Nohfoljer vum "Rock and Roll" vun de 50er, dat selvs singe Ursprung em Blues un en andere Zohte vun Musick, die de Schwatze spillte, ävver och vum Country, dä de Wieße spillte. Dat ess för amerikanische Musickzohte typisch, dat se en Meschung vun "schwatzer" un "wießer" Musick sin. Der Rock hät sich och vun andere amerikanische Musickzohte beënflosse lohße, wie Elektro-Blues un Folk, späder och noch vum Jazz un vun der klassische Musick. Et zentrale Instrument vun der Rockmusick ess die E-Jitta, wo de miehste Bands er zwei han; en Rhythmus-Jitta, die de Akkohde spillt, un Lead-Jitta (englisch för "Leitungsjitta"), die de Melodie spillt; et kann och Bands jevve, die nor ein Jittaspiller han. Schlaachzeuch un E-Bass sin de zwei andere Instrumente, die am öfteste optauche, un die Band weedt met Jesang vollständich. Wiggere Instrumente kammer en Rockbands och spille; et Keyboard ess besonders populär un mer hööt se en de miehste mudääne Rock-Aufnahme. De Rockmusick ess off för Texte bekannt, die sozialkritisch sin un vill Rockleeder han als "Hymne" vun zallriche Jugendbewäjunge jejolte. Späder hät sich Rock in zallriche kleinere Zohte entweckelt; Heavy-Metal un sing eije wiggere Entweckelunge sin ein vun der jrößte.

Rockmusick op Kölsch[Ändere · der Quälltäx ändere]

En de 80er han e paar Bands aanjefange, och en kölscher Sproch Rockmusick ze schrieve. Am Bekanntste ess wahrscheinlich BAP met Leeder wie Kristalnaach, Verdammp lang her, Jupp usw.. Em Kuntrass met de miehste Musick op Kölsch hatt de Kölschrock oft ääntzhafte Texte un wohr vun der Fastelovendszen deutlich jetrannt. 1982 hät BAP e Leed jesunge, die explizit kritisch jäje der kölsche Fastelovend wohr ("Nit für Kooche (bliev ich Karneval hee"). En de 90er woodt de Band Brings jejründt, un se ess flöck populär jewohde. Brings hät domohls noch Texte un Leeder jeschrevve, die för Fastelovend nit jedaach wore; 2001 ävver woodt ehr Partyleed Superjeilezick zom Karnevals-Hit vum Johr un domet woodt Brings flöck zo ener Fastelovend-Band. Brings' Erfolch met Superjeilezick wohr der Aanfang vun der Mudäänisierung vun der kölsche Fastelovendsmusick, och wenn se damals nit avseechlich ens e Fastelovendleed jeschrevve han. Dat hät de Trennung zwesche de zwei Jruppe vun kölscher Musick etwa kapott jemaht un hück jilt Rock als typische Deil vun der Karnevalsmusick. Och BAP, die domohls sich esu jäje Karneval jestellt hat, spillt hück jään vör enem Fastelovendpublikum.