Plemm

Uß de Wikipedia

En Plemm eß e Jeveer oddo en Büx. Dä Jääjo däiht do med em Valldt op et Villdt scheeße. Kannze ned esu äinfach hann bruchß de ne Jachtsching dorfüür un enne Waffebesizkachte.

Kan mer och Plämm oddo Plem schrive.

Wä su e Dinge hät, moß do joot drop op paßße, do darref mo ander Lück un Pänz nit draan lohße. För zo scheeße bruch me Patroone. Di moß mer extra woh andeß enschleeße, domet nix paßeeot. Dä Scheeßprüüjel sellve moß mer nattüürlijoch fott schleeße. Di jid et en jruß un kläin, en lang un koot, met äinfache un dubbel louf, fö Kuurelle un Schrott ze verscheeße. Jeveeolisch sinn se all.

Nit zo läz fö de Uure, do möß mer affschtandt hallde fum noober jääjo odo ne uureschtöpsel erindonn wämmo scheeße well.

Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk