Pindakaas

Uß de Wikipedia
Tüppisch för Pindakaaß
Fätt 53.0 g
Äjwiiß 28.0 g
Ballaßß Shtöff 7.0 g
Zoker 6.1 g
annder Koolehüdraat 5.0 g
Natrium (Sallz) 0.5 g
sönß jet 0.4 g
100.0 g
E Jlaaß un e Löffelshe met läkker Pinderkaaß

Unger Pindakaas verstejht me nix anderes als holländische Ädnossmus, dat och jään met Äädnossbotte forwääßelldt wierd.

Dat eß jet för ze esse, kann bäm Broode un Koche jenumme weede, kam_mo sesh op et Brut shmiijere, kütt sujaa en do Koche erinn. Keufß_De em Jlas un kütt uß Holland. Doo kütt och dä Naame her.

Pindakaaß weed uß Ääotnöss jemaat. Dofüer weede di platt jeqwätsh un fäijn jemoohle, dat määt alld 90% beß 95% vun däm fäädijje Pindakaaß uß, dann kütt jet Ööl, Zokker un e beßje Sallz do bäij, un dat jannze weed norr_enz mangs jerüot beß dat dat schöön jladd_eß. Dann kütt_e en et Jlaaß un en do Suppermaat un bäij uns_op do_Desch.

Schmekke däijt_e noo Äotnöss, ävver föölt sish wäijsh aan, baal vie e Krugk, odder fass_esu wi_ene wäijshe Kieß. Schmägg_och joot_ßesamme met Kaamenbäer o_m Bruudt. Dat Zeush eß nattüülish schwer fättish un litt och jet em Maare, allso kam_mer_fun zoonämme, wem_mer fill_fun_ißß.

En de Kösh ka_mer_et joot bruche. Bäij Rüüräij kannß_de e Löffelshe draandonn, wann't jood hallev dorsj_eß, dofür jet winnijjer Sallz. Riißnuudelle met Shärrəf un ööhndlish Pinndakaaß en dä zauß dat ess_e jedeesh, un dann assijaatish Jemööß dorbäij. Wenn Der kläijn Ääpel jet jeshmakklohß jewoode sinn, un Do häß_der kin Zauß, jet Pindakaaß en der Pann wärrəm jemaat, di Ääpelsche durrəschjeshwänngk, un schoon schmegg_et. Och bäij_m Koochebakke kam_mer met Pinndakaaß did_un_dat aanfange. Wennß De en Bottekrääm häss_un määß en Taat druß, důnn jet Pindakaaß en dä Dääjsh fö_de Bißkwidd_erinn — do häß_De zwa no_jet_mieh Kalloriije dren, ävver wääje däm Sallz uß dä Nöß beß Do lang nidd_esu flöck satt vun däm Kooche, un kanns_en mieh jeneeße.

Dä miißte Pindakaaß weed woll op Botteramme lannde un domet rüü jejäßße weede.

Äfonge hätt dat Zeush ennen Ammi, dä John Kellog, dä als_Aaz noh jedd_am sööke woo, wat hä an Lückk oohne Zäng foföddere kunnt. Et sult ne joode äijene Jeschmak hann, bellish ze maache, un moot onn_och naahaff sinn.

Pindakaaß hät fill Fätt, fill kalloriije, un Fittamiin E un H en sish. Äänlish wi bäij Schokkelaad weed_em enne huue Suchtfakktor noohjesaat.

De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Dütsch :  Erdnußmuß
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Pindakaaß
Nederlands :  Pindakaas
Sönß (hölp met bem Ennzoteere!) :  Ädnoßmus, Ädnossmus


Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke