Milton Campbell, jr.

Uß de Wikipedia
Milton Campbell, Jr.

Milton Campbell, jr. (* 7. September 1934 in Inverness, Mississippi, USA; † 4. August 2005 in Memphis, Tennessee, USA) wood övverall nur dä 'Little Milton jenanndt. Hä woo enne Musiko, ne Blues Jittarriß un Blues Senger.

Sing bėkannßte Leeder weäde woll„Grits Ain't Groceries“ un „We're Going To Make It“ jewäese sinn.

Sing fürbilldere en dä mussik voore: T-Bone Walker, un Roy Brown, un Big Joe Turner.

Hä hät sing eetßte Opnaam för Plaate met dä Hülp un dä Bänd vun em Ike Turner jemaat. Dat woo bäij Sun Records.

1958 eß e noh St. Louis jetrocke un hät met döm Oliver Sain zosamme dat Plaate Läijbel Bobbin opjebowt. Di hatte zom Bäijshpill och Albert King unger fodraach. 1961 jingk hä bäij Checker. Dat woo enen Afflääjer vun Chess Records. En de nääxte nüng Joohre hät hä dann övver hundott Stöcke opjenumme wofun e paa unger de Top-Ten-Hiz koome. De Plaat „Who's Cheating Who?“ wood sujaa Nummer Äijn en de Rhythm & Blues Charts. Em Johr 1971 es Little Milton dann noh Stax jewääßelt. Hä hät do och singe Shtil jewääßeldt un mieh met Siggeinstromänte jemaat, di mem Boore jeshpellt wäde, un met de Memphis Horns, un met "Big" Joe Turner, un met Willie "Too Big" Hall zosamme jeshpillt.

Em johr 1988 eß Little Milton en de Blues Hall of Fame opjenumme woode.

Fun 1984 beß 2004 woo Little Milton bäij em Südshtaate Soul Läjbl Malaco unger fodraach jewääse. Do hät e met „The Blues is Alright]“ enen Hidd em Chitlin Circuit, dä R&B-Klups em süüde vun de USA jehatt. Dat album „Welcome to Little Milton“ versammt howpsäshlesh zwäijshtemmesch jesonge Shtöcke vun Little Milton met Rock- un Blues Künßlere wi Lucinda Williams, Delbert McClinten, Peter Wolf dä voh föer bäij de J.Geils Band, Keb Mo' zusamme. Bäij Malaco hätt e howpsäshlesh joode Plaate em Soul un Blues Shtil vum Süüde fürjeleesh, woo fun enne Däijl och in dä berüümpde Muscle Shoals Studios opjenumme woode woore. 2005 hät hä bäij Telarc en CD eruß jebraat met däm Tittel „Think of me“ produzeet vun Jon Tiven, dat ess en jood Allbum em aale Soul un Blues Shtil jewööz met Elemente us dä 60-er Johre Mussik.

Em August 2005 eßß e schliißlish jestůrrve.