Zum Inhalt springen

Kilt

Uß de Wikipedia
Kilt

För ene Kilt säät mer och ene Schotte-Rock.

Stelle ma uns jans dumm, un frage uns: „Wat is ene Kilt?[Ändere · der Quälltäx ändere]

Jo wat is dat nu, dat is e Kleidungsstück, dat dät esu e bissje alswie enen Rock ussehn, effer dat wet nit von de Wiever getraje, sundan vun de Kerls, unzwar für allen Dinge in Schottlandt.

Jo nu, wat ist den esu anders an ene Kilt alswie an enne Rock, außer dat de Kilt vun de Kerls getraje wet?
Do is etzmol de Tarten, dat is dat Muster ob dem Dinge, he sät ma och Schottenmuster, oder Schottenkaro daför, im gegensatz zu e 08/15 Karo hät de Tarten ne Anfang un esu och e End, un begint dann spiegelverket vom nüe, da kanste also e Spegel drop donn, un dat Muster süt im Spijel genau esu us, als wenn de de Spigel widder weg däst.

Nu gibt et och Röck im Taten, evver e Rock wed anders getrage alswie e Kilt, de Kilt wet fürre von links na rechts üvergeschlage, un de Rock vun rechts na links, och sinn hinge Fahlte drinne die bem Kilt vom lings na rechts lofe und bem Rock anders erüm.

Wie ma e Kilt trächt![Ändere · der Quälltäx ändere]

So, jetzt haste e Kilt und trickst dat Teil an, schöhn! Evver et süht doch irgenswie quasi als wie e ne Rock us? Jo dat licht daran, dat zu ne Kilt noch e par Dinge dazu gehöre, die dat Teil etz komplet mache däte.

Dat etzte kanste Dir denke, wezde versökst Dinge Klikere, Fröch un suu in de Täch för ze stecke, do gidet ken, daför don de Schotte sich e Kett um de Buch binge, un hänge daran e klen Täch, dat ze Sporran (sprich: Sporren, NIT Spohren) nenne däte, dat Dinge is für alle Tach us Ledder, un wen ze sich schick mache wulle, dan dun ze sich welche us Fell üm.

Un dann ist ät in Schottland och e nit gans esu wärm alswie bei uns he, un so donn ze sich och Strümp an, die bis an et Knie goon, dat däte ze Kilt Hose nenne he sarje mer Kniestrümp daför. Un damit die Strömp och boove bliefe, trajen ze noch e paar Gummis mit klene lüstge Fähnche drann op de Strümp, dat heßt dann be denne Flashes (Sprich: Fläsches).

So dann es de Kilt kommplett, fehle no noch e Paar Schoh, da tät ma sich dat an, wat ma gerad broche dät. För in de Highlands erüm zu klimme nimmste e Paar Wanderscho, für de Highland Games e Paar Sporschoh, un esu wigger.

Och jo, un dan noch e T-Shirt, ne Pullover e Jack, wie de et grad bruche däst.

Un wenns de Dich schick mache willst?[Ändere · der Quälltäx ändere]

Jo dann däste de Kilt mit enen Sporren us Fell, de Kniestrümp mit Flashes an, dozu kumme eh Paar gans besondere Schoh de däte Ghillie Brogues heße.

Watt ist dat besondere?

So, de Schooh sin flach, un wenns de domit in de Highlands erömm klimme däst, dann häste gans schnell Wassa do drinn, un so hann sich de Schotte gedacht, dat ze einfach Löcher in de Schoh mache domit dat Wassa goot abloofe kann, un damit dat och goot ussin dät, hanse die Löcher nit enfach wahlos erinn gebort, sondern esu angeortnet, dat dat e schön Muster ergevve dät.

Dazo kütt e wieß Hämt, un e Schlips oder e Fliech, dann don ze noch e West an un e dazo passende Jack, do gitet vaschiedene Weste un Jacke, dat küt drop an wie schick ma sich mache dät, wenn et gans schick sinn sollt, för zem Beispell wann de Schotte am Loch Ness op dä Huchzick danze goon, dann doon ze sich noch e Stück Kilt Stoff über de Schulta hänge dat däte ze dann Plaid nenne.

Un för dat kommplett för ze mache donn ze sich ne schöne Metz in de Stümp stecke wat ze Sgian Dubh nenne däte, dann noch e Gürdel, un wenn ze et jans doll triefe wolle hänge ze sich an de Gürdel noch e langed Metz wat ze Dirk nenne däte.