Kattaij Läijsh

Uß de Wikipedia

En Kattaij Läijsh — dat säät dä Name — ess en Läisch, di ėn ner Kattaij stisch. Wi küdd enne Duude en en Kattaij? Dä eß doch ned uß Pappendäkkel l? Nää, eßß e net, dat mööd Er jäz suzesare jätt „ėn Aanförunge“ foschtonn, ed ess en „Läijsch“ enn enner Kattaij odder esu jäd äänljjem, allso mieh enne duude Endrach enn enner Lėßß, odder en Kattaij Kaat met nix drop wat lääve däät, käijne rishtijje Duude us Fläijsj un Blood.

Wi kumme Kattaij Läijsche en en Kattaij erinn? Pass op, dat kannß de esu hann: Do melds Disch öönzwo aan, zom Bäijschpill obb enner Websigk, un dann küßß De ni mi vidder noh do. Un Zack! es uß dinge Aanmeldung en Kattaij Läijsch jewoode, op dä Websigk.

Et jit Lück, di maache sijj enne Spaßß do drußß, dat se sijj en jeede Lėßß endraare, en jeden Foaijn enträdde, jeeden Kattaloch beställe, jeede Zäddel ußfölle un ungerschriive, un wat nidd all. Un dann hann se hengernoh met nix mieh jädd am Hoot hann/am Hoot. Su n Lück prodduzeere unn hingerlooße Kattaij Läijsche ze baasch.

Ävver janz ursprönglish, dat wolle mer on noch saare, äntstundte Kattaij Läijsche och wääje rischtijje Dude. Do kräät äijn övver Johre ėmmer dor neußte Forsandthuußkattaloch zojescheck, dann eßß e jestůrrve. Ävver em Forsandthuuß wäijs et noch Käijne. Un schoon hann di jen Kattaij Läijsch mieh em Kompjuter. Su kann t jonn. Dä Kattaloch kridd er jedenfallß wigger zojescheck, beß dadd et aijne merrək. Dä moss och ja nit stėrrve, ed rigg, wänn hä ömtrigg un verjißß de Nohsänndunge bäij de Poßß.