Jupiler

Uß de Wikipedia

Dä Lemma-Titel he es en Markename.Jupiler iss_en jůůße bekannte Bier Marrke en Belljie. Di Bräuer doo broue nuur Pilß, un et weed äijnem wi_yplish en Belljie dermiitß zimmlish shräqlish sou_kallt säviot, vill källder wi Kraane Waßßer. Dat Bier eß vum Jeschmak heer läijsch bitto un domet bäj de Kölsch_Drinkere op Räijse och janß beliip.

Breue dunn se_d_en_dä Bierbroweräj Piedboeuf. Di eß en Jupille-sur-Meuse, doo kütt och dä Naame Jupiler heer. De Iisebaan zwesche Maastricht un Lüttish (Luik, Liége) fiiot jrad medden doo dorsch, do kam_mer Bier drinke un rääß un linnkß ussem Finßter lůůre, un sinn wo dat gebrout weed, wat mer jraad am Drinke eß.

Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke