Huusmeejster (Berof)

Uß de Wikipedia

Huusmeister odder Huußmejßto sinn de Froue, odder Männo fun Beroof, di sesch drom kömmere donn, dat en_ennem Huuß alled_esu flupp, wi_mer dat bruch. För dä Berohf bruch mer bëij ons_em Land këij Ußbelldong, ävver öff han de Huußmëijßterre en jröößere Boute un Kompläxe oddo Betriibe e Handwerk jeliehrt.