Groningen

Uß de Wikipedia

Dit artikel is jesjrieëve op 't Kirchröadsj en sjteët i jen Hollesje sjpelling


Groningen

Groningen (Gronings: Grunnen, Grönnen; Friesisj: Grinslân) is 'n provins in 't noarde van 't Hollesj. De hoofsjtad heesj óch Groningen. De sjtad is wiedoes de jroeëtste va j'n janse provins. In 2023 houw de provins 596.000 i-woeënere. De provins jrens in 't noarde aa j'n Noardzieë, in 't oeëste aa j'ne Dütsje deelsjtaat Nedersachse, in 't zuje aa Drenthe en in 't weste aa Friesland. Groninge is 'n platte jejend. Historisch jezieë besjteet de provins oes de sjtad (Groningen-sjtad) en de Ommelanden. Vruier woare de dees Ommelande Friesisjsjproachig en Groningen-sjtad Nedersaksisch, mar weje d'r ivlood van 't bisdóm Münster breide de Nedersaksische sjproach zich vanoes 't zuje oes in noardelige en noardoeëstelige richtoeng. Doaher kalt me hüj i bekans jans Groningen e Nedersaksisch dialek en neet e Friesisj dialek. Enkel 'n jemingde in 't weste va j'n provins is 'n oesnaam. 'n Ehnlisj baisjpiel is 't noaburrije Ostfriesland i Dütsjland.