Zum Inhalt springen

Efeler Platt

Uß de Wikipedia

He de Sie eß en eenem onbekangden Dialekt jeschrevve.


Efeler Platt enne Bovverbejreff för Dialekte en de Efel. Wi övverall, es dat Platt bal en jedem Dörp un Städtsche eijen. Wammer kweer dorsh de Berje trik, hööt mer, wi dat Platt noh un bei angersch wit. Et verbindt dat Muselfrängkesch aam Rhing met dämm en Luxembursch em Süde un di zwei wider met däm Ripoaresch tiräg aam Rhing un däm öm Oche eröm. Et deiht sech bovve en de bäljeshe Efel mem Wallonesch un em Franzüsesch mölsche.

Mer sääd em Efelplatt noh, dad et en janz ahle Sproch wör. Och wann de Efeler jood em Reise un Handel wore, sin doch koum Frembde do hen jetroke, un esu kunnte de Sproche en de Dörpcher do lang blieve, wi se wore.

Drommerter Platt Eh jangs ehje Platt hätt Drommer, ob Huedütsch "Dreiborn" en der Efel. Do jet et noch vell Wört die uhs Eldere on Altmoder on Altvader (Oma und Opa) noch jekallt hahn, die ever langsam ussterve. Vür hongdert Johr woren noch vell Wöhrt us dem Franzüsischen die jeden Dahch jebrucht wuhre.

Us deäm Bööscherschaaf

[Ändere · der Quälltäx ändere]