Donnersdaach

Uß de Wikipedia

Dunnerßdaach, Důnnoßdaach, oddo Donnerstag eß enne Daach enn_dor Woch. Ed_eß fö_jewöönlėsh_enne Ärrbedsdaach för de Minsche.

Bëij de aale Järmaane woo hä däm Dunner oddo Donar singe Daach, dä och enne Jott wooh. Em Norrde wood hä och Thor jenanndt. Alld de aale Jrishe un de Römer hann dä Daach noh dänne ierem Zeus oddo Juppito benannd_un et weed wall esu jewääse sinn, dat de Järmaane do ëijnfach noh de Roll fun däm Jott en ier Shprooche övversaz hann.

Ed_jidd_e_paa shpezjälle Dunnoßtaare em Joohr:

Ußßodämm kënndt_mer en Döütschland noch dä Lange Donnersdag fum Ladeschloß.

De Wochedaare

SonndaachMondaachDingsdaachMettwochDonnersdaachFreidaachSambsdaachSonndaach

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!