Barmen

Uß de Wikipedia
Engelshuuß ä Barmen

Barmen iß hügg enne Veedel vun Wuppertal. Barmen hät houpsäschlisch zweej Veedel, dat iß Overbarmen (Oberbarmen) em Oßten un bovven am Berj_un Unger_Barmen (Unterbarmen) mih weßlij_un mih em Tal, un dozweschen litt Barmen di ẞittii, wenn_de su_willß.

Bööse Zungen behaubten, Overbarmen köhm vun Gott Erbarmen, weil do de Lück jo so ärm wööre. Dat mach enz rischtisch jewääse sinn, eß ävver em für fürije Johundort ald nimmih esu jewääse, un do joov et Wuppertal als Name för die Stadt no ja nitt, do woh dat nur där Wupper ihr Tal.

Friedrich Engels dä Sozjaliß, däm Karl Marx singe Busenfreund, Suffkumpahn un Autor fun filosoffische un polittisch-ökonomische Texte, kütt us Barmen, och dä Chirurg un Aaz, Professor Ferdinand Sauerbruch.