Däm Metmaacher $1 singe Beidräch

Ene Metmaacher mem Nahme „A. B“ ham_mer nit.

Söök noh Metmaacher ier Beidräg
 
 
     
  

Mer han kein Änderunge jefonge, en de Logböcher, die do passe däte.